corner
***** Dana Čmakalová - DANTEX *****
corner
corner corner

Naše dílna je chráněné pracoviště zaměstnávající občany se ZPS.
 

Výhody odebíraní zboží od chráněných dílen :

 

Počínaje rokem 2005 je povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu upravena ustanovením § 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Tato povinnost se vztahuje na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají v průměrném ročním přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru.

 

A. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

1. Pro zjišťování celkového počtu zaměstnanců a počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
2. Do tohoto počtu zaměstnanců se nezapočítávají příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, zaměstnanci obce zařazení do obecní policie a báňští inspektoři. Proti původní právní úpravě se od roku 2005 již započítávají zaměstnanci pracující na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním.
3. Způsob zjišťování průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců je upraven v § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ( dále jen „vyhláška“).
4. Výpočty průměrných ročních přepočtených počtů zaměstnanců se zjišťují na dvě platná desetinná místa a nezaokrouhlují se.

B. Možnosti plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu

Zaměstnavatelé  mohou  plnit  povinný  podíl některým  ze  způsobů uvedených  v  § 81 odst. 2 zákona o zaměstnanosti nebo jejich vzájemnou kombinací.

Upozornění :
Podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu nebo jsou zřízeni státem. 

C. Způsob výpočtu plnění povinného podílu

I.Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru

1. Plnění povinného podílu formou zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru se zjišťuje stejným způsobem jako se zjišťuje celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Každého zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením, si zaměstnavatel pro tento účel započítává třikrát.

 II. Odběr výrobků nebo služeb

1. Odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro účely plnění povinného podílu možno realizovat jen od subjektů uvedených  v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti ( dále jen „dodavatel“).
2.     Dodavatel na faktuře nebo formou čestného prohlášení potvrzuje průměrný čtvrtletní přepočtený počet svých zaměstnanců,  kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a to vždy za kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění. Potvrzování uvedených údajů je ve vlastním zájmu dodavatele, neboť tím vychází vstříc svým zákazníkům, kteří tímto způsobem plní svůj povinný podíl.
3.    Od roku 2005 se cena (bez DPH) zaplacená za celý rok jednomu dodavateli za dodané výrobky nebo služby nebo za zadané zakázky dělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Výsledná částka se rovná počtu osob se zdravotním postižením, které je možno započítat do plnění povinného podílu, a zjišťuje se na dvě platná desetinná místa. Tento počet osob se nezaokrouhluje.
         Jestliže je tato částka větší než průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením zaměstnávaných dodavatelem v jednotlivých kalendářních čtvrtletích, může si zaměstnavatel započítat pouze nejvyšší potvrzený průměrný čtvrtletní přepočtený počet ( § 18 odst. 2
vyhlášky).

Příklad
Zaměstnavatel odebíral ve 2. a 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku od jednoho dodavatele výrobky a po vydělení zaplacené ceny (bez DPH) sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí tohoto kalendářního roku zjistil, že do povinného podílu by si mohl započítat 7 osob se zdravotním postižením. Dodavatel na jednotlivých fakturách potvrzoval průměrný čtvrtletní přepočtený počet svých zaměstnanců se zdravotním postižením, vždy za kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění. Na fakturách tak potvrdil průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením za 1. čtvrtletí ve výši 5,32 a za 2. čtvrtletí ve výši 5,15. Zaměstnavatel plnící povinný podíl si proto může započítat za výrobky odebrané od tohoto dodavatele za celý kalendářní rok pouze 5,32 osob se zdravotním postižením.

 4. Stejným způsobem postupuje zaměstnavatel při přepočítávání odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek u každého jednotlivého dodavatele. Je-li dodavatelem osoba samostatně výdělečně činná, může si zaměstnavatel započítat vždy maximálně 1 osobu se zdravotním postižením.

III. Odvod do státního rozpočtu
1.  Počínaje rokem 2005 činí odvod do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat.
2. Jestliže zaměstnavatel kombinoval jednotlivé možnosti plnění povinného podílu, stanoví výši odvodu do státního rozpočtu tak, že od svého povinného podílu odečte průměrný roční přepočtený počet osob se zdravotním postižením, které ve sledovaném roce skutečně zaměstnával, a počet osob se zdravotním postižením, které si započítal na základě odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek. Výsledek vynásobí 2,5 násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.
3. Počty osob se zdravotním postižením se opět zjišťují na dvě platná desetinná místa a nezaokrouhlují se. Výsledná částka odvodu do státního rozpočtu se však zaokrouhluje, a to na celé koruny nahoru.
4. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel prostřednictvím místně příslušného úřadu práce do státního rozpočtu nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku na účet „Odvody jako forma plnění zaměstnávání OZP-MPSV“. Pro organizace se sídlem v Karlovarském okrese má číslo 7712-17028341/0710 a je veden u České národní banky. Konstantní symbol platby je 1148, do variabilního symbolu právnické osoby píší své IČ, fyzické osoby rodné číslo.   Místně příslušným je úřad práce, v jehož územním obvodu má zaměstnavatel své sídlo (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba). Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit tomuto úřadu práce plnění svého povinného podílu včetně použitých způsobů plnění.